تسبیح سندلوس سبزآبی بودار (کار دست استاد) 33 دانه – کد 1138

تسبیح سندلوس بودار و مهردار (کار دست استاد).

رنگ
سبزآبی
تعداد دانه
101 عدد