تسبیح آب حیات سدری رنگ، نخ نما شده 101 دانه – کد 1117

تسبیح آب حیات سدری رنگ، نخ نما شده.

رنگ
سدری
تعداد دانه
101 عدد
نوع تراش
تایری