تسبیح شاه مقصود اصل کابلی (بین سبز و زرد) 101 دانه – کد 1011

تسبیح شاه مقصود اصل افغان.

رنگ
کابلی (بین سبز و زرد)
تعداد دانه
101 عدد
نوع تراش
از ریز به درشت