تسبیح سندلوس آبی کاربنی با شیخک طرح قدیم 33 دانه – کد 1087

تسبیح سندلوس آبی کاربنی با شیخک طرح قدیم و سرتسبیح فلزی.

رنگ
آبی کاربنی
تعداد دانه
33 عدد