تسبیح کهربای رگدار با شیخک نقره کوبی و کار شده 33 دانه – کد 1120

تسبیح کهربای رگدار با شیخک نقره کوبی.

رنگ
نباتی
تعداد دانه
33 عدد