تسبیح سندلوس آب حیات با سرتسبیح استیل 33 دانه – کد 1038

تسبیح سندلوس آب حیات بسیار خوش دست با سرتسبیح استیل و دانه اضافه.

رنگ
زرد
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
انگوری