تسبیح سندلوس مشکی مرصع کاری شده با بافت چهار ریشه 33 دانه – کد 1103

تسبیح سندلوس مرصع کاری شده با تراش گندمی.

تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
گندمی