تسبیح سندلوس قرمز کهنه از شمش سری اول (تراش دست استاد نادر) 33 دانه – کد 1109

تسبیح سندلوس قرمز کهنه از شمش سری اول، تراش دست استاد نادر (دست ساز).

رنگ
قرمز
تعداد دانه
33 عدد