تسبیح سندلوس خشکه لعاب دار با صدای توپ بیلیارد 33 دانه – کد 1097

تسبیح سندلوس خشکه لعاب دار.

جنس
سندلوس
تعداد دانه
33 عدد