تسبیح کهربای پرچمی فاخر از استاد نظیر (دست ساز) 33 دانه – کد 1060

تسبیح کهربای پرچمی، اثر فاخر استاد نظیر (دست ساز) با مهر نقره 925.

رنگ
چند رنگ
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
گرد دو سر تخت